Begeleid vervoer van deur tot deur... voor senioren binnen de gemeente Vught

Privacy Reglement

Mei 2018
 
De Stichting Seniorenbus Vught verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Seniorenbus Vught en de daarmee verbonden organisaties en instellingen.

De Seniorenbus Vught streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een Stichting als de Seniorenbus Vught. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe de Seniorenbus Vught voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt de Seniorenbus Vught persoonsgegevens?
De Seniorenbus Vught verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
  • Abonnees en vrijwilligers van de Seniorenbus Vught;
  • Mensen die interesse tonen in het abonnement of die in het verleden abonnee zijn geweest;
  • Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door de Seniorenbus Vught of een van de daaraan verbonden organisaties georganiseerde activiteiten en/of acties;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
     
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De Seniorenbus Vught is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die aan haar zijn toevertrouwd als abonnee, vrijwilliger of organisatie waarmee wordt samengewerkt in het kader van het realiseren van haar doelstellingen.

Waarvoor verwerkt de Seniorenbus Vught persoonsgegevens?
Om abonnee te kunnen worden van de Seniorenbus Vught, aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Abonnees en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het abonnement gerelateerde zaken zoals geplande ritten, weekschema’s, het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en dergelijke. Bij vragen aan ons planningsbureau bijvoorbeeld, verwerken wij persoonsgegevens om onze abonnees en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of voor online onderzoeken. Voor dit soort mailings kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door onderaan het betreffende bericht op ‘afmelden’ te klikken (OPT-OUT). Iemand kan de eigen gegevens aanpassen door te klikken op ‘gegevens wijzigen’.

Verwerkt de Seniorenbus Vught bijzondere persoonsgegevens?
Nee, de Seniorenbus Vught verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze stichting: abonnement en de deelname aan het vrijwilligerswerk. De Seniorenbus Vught draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat de Seniorenbus Vught met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen de Seniorenbus Vught kan degene die belast is met respectievelijk de rittenplanning, de vrijwilligersadministratie of de abonnementenadministratie, de betreffende administratie inzien en daar ook wijzigingen in aanbrengen. Ook medewerkers van het planningsbureau kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket.

De autorisatiestructuur binnen de onderscheiden administraties is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de betreffende administratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
De Seniorenbus Vught wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel mee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor het hosten van de website).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan het abonnement worden in beperkte vorm na beëindiging van het abonnement bewaard om statistische informatie zoals aantallen ritten over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

Cookies e.d. op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Seniorenbus Vught gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.
De Seniorenbus Vught verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. De Seniorenbus Vught verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens de Seniorenbus Vught van mij verwerkt?
Elke abonnee of vrijwilliger heeft recht op inzage in de gegevens die de Seniorenbus Vught verwerkt. Neem daarvoor contact op met de secretaris van het bestuur van de Seniorenbus Vught. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Seniorenbus Vught kunt u terecht bij de het bestuur van de Seniorenbus Vught. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

De Seniorenbus Vught heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken op telefoonnummer 073-711 3191 of per mail: seniorenbusvught@gmail.com

Wijzigingen privacybeleid
De Seniorenbus Vught streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van de Seniorenbus Vught is altijd het meest recente statement beschikbaar.